فیلتر لغات مصحف بر اساس:
انتخاب صفحه:
نتیجه جستجو: تعداد 75134 لغت در مصحف یافت شد.
لغت: علي
سوره: البقرة
آیه: 7
لغت: قلوبهم
سوره: البقرة
آیه: 7
لغت: علي
سوره: البقرة
آیه: 7
لغت: سمعهم
سوره: البقرة
آیه: 7
لغت: علي
سوره: البقرة
آیه: 7
لغت: ابصارهم
سوره: البقرة
آیه: 7
لغت: غشاوة
سوره: البقرة
آیه: 7
لغت: لهم
سوره: البقرة
آیه: 7
لغت: عذاب
سوره: البقرة
آیه: 7
لغت: عظيم
سوره: البقرة
آیه: 7