فیلتر لغات مصحف بر اساس:
انتخاب صفحه:
نتیجه جستجو: تعداد 75134 لغت در مصحف یافت شد.
لغت: من
سوره: الفلق
آیه: 4
لغت: شر
سوره: الفلق
آیه: 4
لغت: النفثت
سوره: الفلق
آیه: 4
لغت: فى
سوره: الفلق
آیه: 4
لغت: ‌العقد
سوره: الفلق
آیه: 4
لغت: من
سوره: الفلق
آیه: 5
لغت: شر
سوره: الفلق
آیه: 5
لغت: حاسد
سوره: الفلق
آیه: 5
لغت: اذا
سوره: الفلق
آیه: 5
لغت: حسد
سوره: الفلق
آیه: 5