فیلتر لغات مصحف بر اساس:
انتخاب صفحه:
نتیجه جستجو: تعداد 75134 لغت در مصحف یافت شد.
لغت: یوقنون
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: اولـئک
سوره: البقرة
آیه: 5
لغت: علی
سوره: البقرة
آیه: 5
لغت: هدی
سوره: البقرة
آیه: 5
لغت: من
سوره: البقرة
آیه: 5
لغت: ربهم
سوره: البقرة
آیه: 5
لغت: اولـئک
سوره: البقرة
آیه: 5
لغت: هم
سوره: البقرة
آیه: 5
لغت: الـمفلحون
سوره: البقرة
آیه: 5
لغت: ان
سوره: البقرة
آیه: 6