فیلتر لغات مصحف بر اساس:
انتخاب صفحه:
نتیجه جستجو: تعداد 75134 لغت در مصحف یافت شد.
لغت: یؤمنون
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: بما
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: انزل
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: الیک
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: ما
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: انزل
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: من
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: قبلک
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: بالاخرة
سوره: البقرة
آیه: 4
لغت: هم
سوره: البقرة
آیه: 4