فیلتر لغات مصحف بر اساس:
انتخاب صفحه:
نتیجه جستجو: تعداد 75134 لغت در مصحف یافت شد.
لغت: صراط
سوره: الفاتحة
آیه: 7
لغت: الذین
سوره: الفاتحة
آیه: 7
لغت: انعمت
سوره: الفاتحة
آیه: 7
لغت: علیهم
سوره: الفاتحة
آیه: 7
لغت: غیر
سوره: الفاتحة
آیه: 7
لغت: الـمغضوب
سوره: الفاتحة
آیه: 7
لغت: علیهم
سوره: الفاتحة
آیه: 7
لغت: لا
سوره: الفاتحة
آیه: 7
لغت: الضالین
سوره: الفاتحة
آیه: 7
لغت: بسم
سوره: البقرة
آیه: 0