فیلتر لغات مصحف بر اساس:
انتخاب صفحه:
نتیجه جستجو: تعداد 75134 لغت در مصحف یافت شد.
لغت: يشعرون
سوره: البقرة
آیه: 9
لغت: في
سوره: البقرة
آیه: 10
لغت: قلوبهم
سوره: البقرة
آیه: 10
لغت: مرض
سوره: البقرة
آیه: 10
لغت: فزادهم
سوره: البقرة
آیه: 10
لغت: الله
سوره: البقرة
آیه: 10
لغت: مرضا
سوره: البقرة
آیه: 10
لغت: لهم
سوره: البقرة
آیه: 10
لغت: عذاب
سوره: البقرة
آیه: 10
لغت: اليم
سوره: البقرة
آیه: 10