فیلتر لغات مصحف بر اساس:
انتخاب صفحه:
نتیجه جستجو: تعداد 75134 لغت در مصحف یافت شد.
لغت: بسم
سوره: الفاتحة
آیه: 1
لغت: الله
سوره: الفاتحة
آیه: 1
لغت: الرحمن
سوره: الفاتحة
آیه: 1
لغت: الرحیم
سوره: الفاتحة
آیه: 1
لغت: الـحمد
سوره: الفاتحة
آیه: 2
لغت: لله
سوره: الفاتحة
آیه: 2
لغت: رب
سوره: الفاتحة
آیه: 2
لغت: العلمين
سوره: الفاتحة
آیه: 2
لغت: الرحمن
سوره: الفاتحة
آیه: 3
لغت: الرحیم
سوره: الفاتحة
آیه: 3