لغت: رزقنهم سوره: البقرة آیه: 3 18 رسم المصحف مشابه 8 رسم المصحف متفاوت
رسم المصحف: ایران
رسـم المصحف های مـشـابـه
18 مورد مشابه
رسـم المصحف های مـتـفـاوت
8 مورد غیر مشابه