لغت: العلمين سوره: الفاتحة آیه: 2 18 رسم المصحف مشابه 8 رسم المصحف متفاوت
رسم المصحف: ایران؛ مرکز طبع و نشر قرآن (چاپ 1395 ه‍ ش):
رسـم المصحف های مـشـابـه
18 مورد مشابه
رسـم المصحف های مـتـفـاوت
8 مورد غیر مشابه