لغت: لله سوره: الفاتحة آیه: 2 26 رسم المصحف مشابه 0 رسم المصحف متفاوت
رسم المصحف: ایران
رسـم المصحف های مـشـابـه
26 مورد مشابه
رسـم المصحف های مـتـفـاوت
0 مورد غیر مشابه