لغت: الرحیم سوره: الفاتحة آیه: 1 25 رسم المصحف مشابه 1 رسم المصحف متفاوت
رسم المصحف: ایران
رسـم المصحف های مـشـابـه
25 مورد مشابه
رسـم المصحف های مـتـفـاوت
1 مورد غیر مشابه