لغت: ینفقون سوره: البقرة آیه: 3
ینفقون مـقـایـسـه
هیج ادلّه ای برای این لغت ثبت نشده است.