لغت: یقیمون سوره: البقرة آیه: 3
یقیمون مـقـایـسـه
هیج ادلّه ای برای این لغت ثبت نشده است.