bullet لـیـســت مـصــاحــف
(چاپ 1342 ه‍ ق)
(چاپ 1372 ه‍ ق)
روایت حفص از عاصم (چاپ 1405 ه‍ ق)
روایت حفص از عاصم (چاپ 1425 ه‍ ق)
مصطفی نظیف/ قدرغه لی (1343 ه‍ ش)
امین رشدی (1372 ه‍ ش)
حامد الآمدی (1367 ه‍ ش)
حافظ عثمان (1411 ه‍ ق)
روایت ورش از نافع (چاپ 1412 ه‍ ق)
روایت ورش از نافع (چاپ 1417 ه‍ ق)
مصحف الجماهیریه (چاپ 1390 ه‍ ق)
روایت قالون از نافع (چاپ 1427 ه‍ ق)
روایت دوری از ابوعمرو (چاپ 1426 ه‍ ق)
روایت شعبه از عاصم (چاپ 1430 ه‍ ق)
روایت قنبل از ابن کثیر (چاپ 1429 ه‍ ق)
روایت بزی از ابن کثیر (چاپ 1429 ه‍ ق)
شیوه هندی ( چاپ 1409 ه‍ ق)
شیوه هندی ( چاپ 1425 ه‍ ق)
کراچی ( چاپ 1978 م)
تاج کمپانی ( چاپ 1997 م)
پنجاب ( چاپ 2011 م)
میرزا احمد نیریزی (نسخه مجلس، چاپ 1389 ه‍ ش)
طاهر خوش نویس (چاپ 1329 ه‍ ش)
حبیب الله فضائلی (چاپ 1371 ه‍ ش)
محمد شفیع ارسنجانی (چاپ 1389 ه‍ ش)