عقيله أتراب القصائد في علوم الرسم
  • کتاب: عقيله أتراب القصائد في علوم الرسم
  • پدیدآورندگان: پدیدآورنده: للإمام الشاطبي
  • موضوع: رسم المصحف
  • زبان: عربی
  • انتشارات: دار الغوثانی للدراسات القرآنیة
  • تعداد کل صفحات: 299
تـوضـیـحـات

شاطبی در این کتاب، المقنع دانی را به شکل قصیده و در 298 بیت به نظم درآورده است که در حال حاضر، یکی از مهمترین منابع رسم المصحف به شمار می آید و در بسیاری از حوزه ها و مدارس علمیه اهل سنت حفظ و تدریس می شود.